Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika (wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe). Korzystanie z Serwisu w inny sposób jest dopuszczalne jedynie w przypadku zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Unico Metall lub z innym uprawnionym podmiotem.

 

Znaki towarowe

Unico Metall jest wyłącznie uprawniony do używania znaku towarowego słowno-graficznego : Unico Metall ® ( świadectwo ochronne nr 262062 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej). Używanie tych słów lub znaków przez Użytkowników bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Unico Metall stanowi naruszenie ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). Towary Unico Metall opatrzone symbolem ® oznaczają, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Unico Metall w Urzędzie Patentowym RP i chronionym prawem.

 

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisu, Unico Metall zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

- adresy e-mail przesyłane do Unico Metall przez Użytkowników, które umieszczane są na tzw. liście mailingowej i przetwarzane są one w celu przesyłania informacji lub ofert o produktach Unico Metall i samego Unico Metall

- informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Unico Metall przetwarza w celach technicznych i statystycznych

Powyżej wskazane dane osobowe uznawane są za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Unico Metall nie ponosi odpowiedzialności w wypadku podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub niepełnych.

 

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Unico Metall nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że: za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

 

Cookies

Unico Metall używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Unico Metall na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Informacje z plików cookies służą Unico Metall do monitorowania ruchu użytkowników na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Serwisu.