Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy Unico Metall

Art. 1 Definicje

 1. Unico Metall z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 25, 62-600 Koło, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. KLIENT - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową z Unico Metall lub składa stosowne "Zamówienie" w zakresie "oferty handlowej" Unico Metall.
 3. TOWAR - różnego rodzaju przedmioty objęte ofertą katalogową oraz usługi we wskazanym zakresie, stanowiące przedmiot działalności Unico Metall.
 4. OFERTA HANDLOWA - towary oferowane do sprzedaży i/lub dostawy przez Unico Metall, w szczególności wskazane w katalogu Unico Metall oraz na firmowej stronie internetowej www.unicometall.pl. Zawartość katalogów oraz strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 5. ZAMÓWIENIE - w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną zamówienie złożone przez Klienta na towary lub usługi z oferty Unico Metall wskazanej w punkcie 4., na podstawie której zamawia on lub dokonuje rezerwacji towarów lub usług. W zamówieniu podać należy w szczególności: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia oraz dokładne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi.
 6. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA - oświadczenie Unico Metall złożone w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, w którym następuje ostateczne potwierdzenie ilości zamówionego towaru, jego ceny oraz termin realizacji zamówienia.
 7. OGÓLNE WARUNKI - stanowią regulamin obowiązujący przy składaniu zamówień w Unico Metall oraz określają wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy. "Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy Unico Metall " stanowią integralną część umowy.
 8. UMOWA - ustalenie istotnych warunków sprzedaży lub dostawy pomiędzy Stronami umowy, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 9. DZIEŃ ROBOCZY - oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 

Art. 2 Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy Unico Metall obowiązują w zakresie umów sprzedaży produktów określonych w Ofercie Handlowej, dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy Unico Metall występującej w charakterze sprzedawcy a jej Klientami.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy Unico Metall nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez Unico Metall o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez Unico Metall o nieobowiązywaniu ogólnych warunków umów ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.
 3. Unico Metall nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
 4. Jeżeli Klient posiada własne warunki dostawy i pisemnie obstaje przy ich stosowaniu, wówczas strony mogą uzgodnić pisemnie, że anulują swoje warunki pozostawiając moc obowiązującą przepisom Kodeksu Cywilnego, w takim jednak przypadku pkt. 13 Artykuł 9 Reklamacje pozostaje w mocy.

 

Art. 3 Oferty, zamówienia i zawarcie umowy

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Unico Metall lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 2. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących ogólne warunki umów wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy Klientem a Unico Metall, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia Unico Metall.

 3. Odpowiedzi na zapytania ofertowe składane przez Klienta do Unico Metall ważne są przez 7 dni, licząc od daty ich wysłanie przez Unico Metall, o ile w odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

 4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (mailem lub faxem).

 5. Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez Unico Metall w trakcie przyjęcia zamówienia do realizacji. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez firmę Unico Metall, aby były obowiązujące.

 6. W przypadku zamówienia usługi obróbki mechanicznej stali, Klient zobowiązany jest dostarczyć czytelny rysunek techniczny.

  W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji firma Unico Metall może dochodzić wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.

 7. Klient zobowiązany jest do:
  • bieżącego aktualizowania wpisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji z nadaniu numeru NIP,
  • poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Art. 4 Dostawa, terminy dostaw

 1. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru z magazynu Unico Metall w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazania przez kontrahenta przewoźnika lub firmy kurierskiej, Unico Metall wyśle towar za pośrednictwem własnego transportu, przewoźnika lub firmy kurierskiej, obciążając kosztem transportu Klienta.
 2. Zgodnie z art. 544 k.c. wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą powierzenia go przez Unico Metall przewoźnikowi lub firmie kurierskiej.
 3. Ewentualne koszty ubezpieczenia towaru w czasie przewozu ponosi Klient.
 4. Z chwilą wydania towaru korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Klienta.
 5. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule "Reklamacje".
 6. W przypadku nieodebrania towaru przez kontrahenta w terminie umówionym, Unico Metall - o ile będzie to możliwe - dokona przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kontrahenta z chwilą kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar) lub Unico Metall uprawnione jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie Unico Metall uprawnione jest do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Unico Metall. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia Unico Metall prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Towar dostarczany jest bez opakowania i bez zabezpieczenia antykorozyjnego. Jeśli jest to zwyczajowo przyjęte w handlu, dostarczamy towar w opakowaniu. Na koszt Klienta zapewniamy zgodnie z naszym doświadczeniem opakowanie, i/lub środki ochronne.
 8. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, to dane dotyczące terminów dostaw są przybliżone. Bieg terminów dostaw rozpoczyna się od daty naszego potwierdzenia zamówienia i obowiązuje wyłącznie pod warunkiem terminowego wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia i terminowego wypełnienia wszystkich zobowiązań ze strony Klienta.
 9. Unico Metall nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w potwierdzeniu zamówienia, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą, działania sił przyrody takie jak: pożar, powódź itp., strajk, przestoje na granicy lub w czasie transportu a także przestoje i opóźnienia w dostawie od własnych dostawców, chyba że otrzymanie nieprawidłowej lub spóźnionej dostawy od naszych dostawców nastąpiło z naszej winy, nagłe awarie maszyn, wyłączenia energii, akty władzy państwowej.
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unico Metall z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Unico Metall nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

 

Art. 5 Ceny

 1. Wszystkie podane przez Unico Metall ceny, są cenami netto.
 2. Podane ceny nie obejmują ubezpieczenia, kosztów transportu, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.
 3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.
 4. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów wynikających z podniesienia cen dostawców lub wahań kursu walut, Unico Metall jest uprawniony do odstąpienia zawartej z Klientem umowy, o ile klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

 

 

Art. 6 Warunki płatności

 1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Unico Metall po wydaniu towaru Klientowi i płatne na warunkach określonych poniżej, o ile Strony w umowie nie określą innych warunków płatności.
 2. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek Unico Metall. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi kontrahent.
 3. Dopuszcza się regulowanie należności gotówką, o ile kwota i częstotliwość rozliczeń nie naruszają obowiązujących w tej mierze przepisów.
 4. Potrącenie wzajemnych rozliczeń możliwe jest tylko na warunkach określonych w art. 498 Kodeksu Cywilnego.
 5. Unico Metall zastrzega prawo rozliczenia każdej wpłaty od Kupującego wg kolejności wymagalności płatności.
 6. W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie Unico Metall zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej, chyba że uzgodniono wyższe stopy procentowe. Zastrzega się prawo dochodzenia przekraczających ten zakres roszczeń z tytułu szkód powstałych wyniku zwłoki.
 7. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Unico Metall nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez kontrahenta danymi.
 8. Unico Metall może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.
 9. Unico Metall uprawniony jest do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem płatności, limitów kredytowych) oraz do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu umowy, w tym kolejnej partii towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, w przypadku nie wywiązywania się przez Klienta z warunków finansowych określonych w umowie.
 10. Warunki płatności obowiązują na okres 12 miesięcy od ich ustalenia, chyba że wcześniej strony umówiły się inaczej, lub zaistniały przesłanki wymienione w pkt. 9.
 11. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał zamówienia, podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez inny podmiot. W takim przypadku Ogólne Warunki uznaje się za umowę poręczenia.

 

Art. 7 Jakość, ilość, wymiary, waga

 1. Klasy jakości i wymiary określa się w oparciu o normy EN lub specyfikacje materiałowe obowiązujące w chwili zawarcia umowy, a w razie ich braku w oparciu o istniejące zwyczaje handlowe.
 2. Unico Metall dopuszcza realizację zamówienia wg wymagań dotyczących parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów określonych przez Klienta w zamówieniu.
 3. Atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość towaru dostarczane są wraz z dostawą towaru lub niezwłocznie po realizacji dostawy.
 4. Odnośnie wagi miarodajne jest ważenie dokonane przez nas lub przez naszego dostawcę. Udokumentowanie wagi następuje przez przedłożenie poświadczenia wagi.
 5. Unico Metall zastrzega sobie sprzedaż blach wg wagi teoretycznej.
 6. Towar sprzedawany jest ilościowo w jednostkach sprzedaży (szt, kg, mb, arkusz).

 

Art. 8 Reklamacje

 1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.
 2. Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu jednak nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych pod względem ilościowym i jakościowym. Wady fizyczne, których nawet przy najskrupulatniejszej kontroli nie można odkryć w ciągu tego terminu, należy po natychmiastowym przerwaniu ewentualnej obróbki lub przetworzenia zgłosić niezwłocznie po ich ujawnieniu, najpóźniej jednak przed upływem terminów przewidzianych ustawowo (terminy zawite/przedawnienie).
 4. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej (faxem lub pocztą elektroniczną) z podaniem towaru, którego dotyczy, ilości, przyczyny reklamacji oraz proponowanego sposobu załatwienia. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z Unico Metall uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia Unico Metall do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
 5. Firma Unico Metall zobowiązana jest do wypowiedzenia się na temat reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Unico Metall ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń określonych powyżej do wartości wadliwego zamówienia.
 6. W przypadku uzasadnionej, terminowej reklamacji nastąpi wg wyboru Unico Metall usunięcie wad lub dostawa towaru wolnego od wad lub zwrot dokonanej zapłaty za wadliwy towar.
 7. Gdy Unico Metall w zwyczajowo przyjętym terminie nie usunie wady, albo nie zrealizuje dostawy zastępczej, albo gdy naprawa lub dostawa zastępcza nie są możliwe lub odmówi ich, to Klientowi przysługuje wg jego woli prawo wyboru odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny kupna.
 8. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:
  1. Klient błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył,
  2. Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w towar np. dokonywano prób naprawy z negatywnym skutkiem
  3. W przypadku gdy Klient został poinformowany, że materiał jest pozagatunkowy lub niepełnowartościowy.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.
 10. Unico Metall nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w Unico Metall.
 11. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez Unico Metall.
 12. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, hartowanie, kucie) w przypadku, gdy klient nabywa w Unico Metall czysty towar.
 13. Unico Metall ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

 

Art. 9 Prawa autorskie

 1. Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Unico Metall (zastrzeżonym towarem) do chwili zapłaty przez Klienta wszystkich należności. Skutki prawne przetworzenia, połączenia i pomieszania przez Klienta towaru zastrzeżonego regulują przepisy art. 192-194 Kodeksu Cywilnego, przy czym z czynności tych nie wynikają dla nas żadne zobowiązania.
 2. W sytuacji, gdy do wykonania umowy przez Unico Metall konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego) lub też praw pokrewnych wymienionym, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który prawa te udostępnił Unico Metall w celu wykonania umowy. Jeżeli na skutek realizacji umowy przez Unico Metall naruszone zostaną prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej umowy, zwalnia Unico Metall od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na klienta.
 3. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Na żądanie Unico Metall Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które maja być wykorzystane w realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, Unico Metall jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i odstąpienia od umowy.

 

Art. 10 Poufność

 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.
 2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotom z nią współpracujących.
 3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 

Art. 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej albo formy elektronicznej i zawarte muszą być przez umocowanych przedstawicieli stron.
 2. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, w tym kwestie związane z interpretacją postanowień umowy oraz ważnością jej postanowień.
 3. Ogólne warunki, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw firmy Unico Metall jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw firmy Unico Metall rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.